Call us +48 58 523 25 56
E-mail us International Admissions
fso@ug.edu.pl

Studia pierwszego stopnia/jednolite studia magisterskie:

 1. Świadectwo dojrzałości uznane w drodze nostryfikacji.
  Nostryfikacji dokonuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Nostryfikacja świadectwa musi być wykonana do końca pierwszego semestru studiów.
  Świadectwa wydane w systemach oświaty krajów będących członkami EU, EFTA, OECD lub uznane na podstawie umów międzynarodowych oraz dyplomy IB (International Baccalaureate) i EB (European Baccalaureate) nie wymagają nostryfikacji.
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości/świadectwa uprawniającego do podjęcia akademickich studiów wyższych – zalegalizowany w polskiej placówce dyplomatycznej.
  • Jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej należy do świadectwa dołączyć apostille.
 3. Zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane za granicą świadectwo dojrzałości uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument (zaświadczenie jest wymagane, jeśli taka informacja nie znajduje się na świadectwie).


Dokumenty (2-3) powinny być przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno być dokonane lub poświadczone przez konsula lub sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 

Studia drugiego stopnia:

 1. Dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równorzędnych uznany w drodze nostryfikacji.
  Nostryfikacja dyplomu musi być wykonana do końca pierwszego semestru studiów.
  • Dyplomy wydane w systemach oświaty krajów będących członkami EU, EFTA, OECD lub uznane na podstawie umów międzynarodowych nie wymagają nostryfikacji.
 2. Oryginał dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równorzędnych – zalegalizowany w polskiej placówce dyplomatycznej.
  Jeżeli dyplom został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej, należy do dyplomu dołączyć apostille.
 3. Suplement/Transkrypt
  Dokumenty potwierdzające przebieg studiów, w szczególności transkrypt/suplement do dyplomu lub praca dyplomowa.


Dokumenty (2-3) powinny być przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno być dokonane lub poświadczone przez konsula lub sporządzone przez tłumacza przysięgłego.